PNL Sign

Адвокатска кантора “Петров” (PETROFF LAWYERS “PL”) е създадена през 2015 г. като неформално адвокатско сдружение, за да предоставя правни услуги на корпоративни клиенти, имащи в предмета си на дейност инвестиране и развитие на бизнес в Република България, а така също и на физически лица, като осъществява защита и процесуално представителство по наказателни дела.

Услугите и познанията на юристите в PL се търсят и са насочени към задоволяване на бизнес потребностите както на чуждестранни инвеститори в България, така и на местни търговски дружества и лица, които извършват стопанска дейност в страната и чужбина.

С оглед пълно и качествено предоставяне на правни консултации на своите клиенти, една от целите на PL е възможно най-добре и в детайли да се разбере същността на бизнеса, извършван от съответния клиент. Ние предоставяме правни услуги както на български и чуждестранни физически и юридически лица, които вече са създали трайно присъствие в българската икономика, така и на такива, на които предстои установяване на българския пазар.

Нашите съвети и насоки способстват за по-лесното приспособяване на стопанските субекти към постоянно променящата се правна среда, което е присъщо за една непрекъснато развиваща се пазарно ориентирана икономика. С практически насочената си работа, PL успява да създаде така необходимия административен комфорт на своите клиенти, което им позволява да съсредоточат усилията си към конкретните им бизнес цели.

PL работи на екипен принцип, като всеки един от партньорите е в течение на всеки проект. Не по-малко значимо е взаимодействието, което се осъществява с други специалисти в областта на финансите, счетоводството, ценните книжа, проектирането, строителството, енергетиката, хранително-вкусовата промишленост и др. Приоритет в работата на PL е своевременното и финансово оправдано за клиента разрешаване на всеки отделен правен въпрос.

Основни принципи в работата на  PL са личностния контакт с клиента и персоналната ангажираност на всеки от юристите в задълбоченото проучване на всеки правен казус от неговото възникване до благополучното му приключване.

Правното обслужване на чуждестранните ни клиенти се улеснява от способността на членовете на адвокатската кантора за комуникация на основните говорими езици в съвременната световна икономика, а именно – английски, руски и френски.

В своята практическа работа PL стриктно следва принципа на конфиденциалност, запазване на доброто име и репутация на своите клиенти.

В отговор на нарастващите потребности на клиентите ни адвокатската кантора започна да предлага една нова услуга на българския пазар, а именно – финансов адвокат. За изпълнение на тази работа бе привлечен като асоцииран партньор към кантората Дружеството „ИЛИЕВ И КО.” ЕООД – финансово – счетоводна и одитираща компания с доказани качества и възможности в тази област. Заедно със специалистите от това дружество бе разработена и се прилага цялостна стратегия за управление на финансовите потоци във фирмата, анализиране и оптимизиране на дейността, възстановяване на данъчен кредит, обжалване на данъчни ревизионни актове, поддържане на изрядни данъчни досиета, абонаментно счетоводно обслужване на фирми и много други. Дружеството разполага и с възможността да се изготвят различни експертни оценки, като за тази цел е налице екип от лицензирани оценители, притежаващи лицензи във всяка област.

Адвокатската кантора работи и в тясно сътрудничество с утвърдени патентни адвокати и специалисти, като в тази връзка е възможно предоставянето на услуги в областта на търговските марки и интелектуалната собственост. PL развива дейността си в значителен обем правни области, обхващащи основни елементи от дейността на своите клиенти и сектори от икономиката на България.

PL е процесуален представител на значителен брой физически лица по наказателни дела и дела с административно-наказателен характер. Кантората развива дейност и в сферата на международното наказателно право – екстрадиции и експулсирания, както и в сферата на гражданските аспекти на международното отвличане на деца по Хагската конвенция от 1980 г. В практиката ни широко застъпено е и семейното и наследственото право.

Нашите Адвокати

Адвокат Николай Петров

Николай Петров

Адвокат Петров е ревностен защитник на своите клиенти в съда и при воденето на преговори. Притежава аналитичен ум. Отличната правна подготовка и натрупания дългогодишен опит са гаранция за доброто обслужване.

Биография