20% отстъпка при сключване на договор за абонаментно обслужване на фирма. Цените започват от 200 лв./месец без вкл. ДДС. Минимален срок на договора 2 години.

Услугата включва:

 1. Супервизия и Правен анализ (Due Diligence) на взаимоотношенията на Възложителя с посочени от него юридически и физически лица и договорния оборот
 2. Насоки и предприемане на възможни правни действия във връзка с изготвения анализ
 3. Поддържане на досието на дружеството в Търговския регистър
 4. Процесуално представителство пред съда и договорен арбитраж – опция
 5. Други услуги:
  • участие в срещи с Възложителя и/или съответните държавни и общински власти, юридически и физически лица, както и с представители на последния, във връзка с необходимостта от пълното и точно запознаване със спецификата на работата и с оглед навременното и качествено предоставяне на услугата
  • изследване на документооборота в Дружеството на Възложителя, доколкото е приложимо в т.ч. притежаваното движимо и недвижимо имущество, дълготрайни материални активи (ДМА), договори на производство, вземания по търговски сделки и други в съответствие с предоставени от Възложителя на Изпълнителя документи
  • координиране на работата с представители на различни институции, в случай на възникване на въпроси относно възложената работа в изпълнение на предмета на договора
  • препоръки към Възложителя относно превантивни и текущи правни мерки, които трябва да се предприемат с оглед на ефективна правна защита на интересите на Възложителя

За целите на сключването на договор за абонаментно правно обслужване фирма следва да се разбират употребените думи и изрази по следния начин:

 • “правни консултации”: даване на каквито и да било устни (включително и по телефон) и/или писмени становища, мнения, съвети, съображения, указания и др., свързани с действащото законодателство в страната
 • “работа” или “услуга”, независимо от словосъчетанието, в което е употребена: всяка дейност, включително и “правна консултация”, осъществена по искане или в полза на Възложителя, от страна на Изпълнителя, независимо дали се заключава в предприемане на фактически действия или даване на съвети и оказване на съдействие
Адвокат Николай Петров

Николай Петров

Адвокат Петров е ревностен защитник на своите клиенти в съда и при воденето на преговори. Притежава аналитичен ум. Отличната правна подготовка и натрупания дългогодишен опит са гаранция за доброто обслужване.

Биография