Договори

 • Подготовка на договори в областта на международна продажба на стоки (в т.ч. и неизключителни продажби)
 • Акредитиви и банкови гаранции
 • Дистрибуция и представителство
 • Оперативен и финансов лизинг
 • Изготвяне на правни становища относно внос и износ на стоки и последващата им реализация в страната
 • Правни становища по предстоящи договори

Корпоративни транзакции

 • Сливания и вливания
 • Договори между акционери
 • Учредяване и регистрации на търговски дружества
 • Откриване на представителства на чуждестранни компании
 • Участие в реализацията на приватизационни проекти в България за български търговски дружества, подлежащи на приватизация
 • Правни анализи във връзка с предстоящи придобивания на компании
 • Поддържане на документацията на компании в Търговския регистър
 • Ликвидация и несъстоятелност
 • Водене на тръговски дела в съда и в търговския арбитраж
Адвокат Николай Петров

Николай Петров

Адвокат Петров е ревностен защитник на своите клиенти в съда и при воденето на преговори. Притежава аналитичен ум. Отличната правна подготовка и натрупания дългогодишен опит са гаранция за доброто обслужване.

Биография